Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Modelleme, Planlama, Etüt

Su Kaynakları Mühendisliği Su Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde...

Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Zemin Etüt Raporu

Zemin Etüdü, Zemin-Temel Raporu Hazırlanması Zemin – Kaya ve Su Sondajı imar...

Maden Danışmanlık, Maden Müşavirlik, Maden Ruhsatı, Maden izinleri

MADENCİLİK HİZMETLERİMİZ – Maden Ruhsat Müracaatları – Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu – Maden...

Çevre Danışmanlık, Çevre izinleri, Çed Raporu, Proje Tanıtım Dosyası

Sanayi kuruluşlarında, çeşitli işletme ve tesislerde çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin ve...

Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Modelleme, Planlama, Etüt

Su Kaynakları Mühendisliği

Su Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.su_tahsisi_hidroloji_raporu

 

Akarsular

 • Su Kullanımı Hidroloji Raporu
 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Taşkın modellemesi
 • Akarsu Debi Ölçümü
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar
 • Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi
 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
 • Çevre etki değerlendirmeleri

Havzalar

 • Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi
 • Havza yönetim
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alan yönetimi
 • Su dengesi

Yeraltı suları

 • Su kaynaklarının kullanım simulasyonu
 • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
 • Yeraltı suyu modellemesi
 • Yeraltı suyu yönetim planlaması
 • Yeraltı suyu kalitesi

Tarımsal alanlar

 • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
 • Tarımsal sulama yönetimi
 • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri

 

http://www.arenmuhendislik.com

 

 

 

 

Hidrojeoloji, Hidrojeolojik Etüt, Hidrojeoloji Raporu, Hidrojeoloji Firması

 

 • Hidrojeoloji Raporu Hazırlanmasıhidrojeolojik_etut_raporu_
 • Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları
 • Su ve Temel Sondajı
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları ve Kullanım Belgelerinin Hazırlanması
 • Genel Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Karst Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu
 • Jeotermal Sahalar için Hidrojeolojik Etüt
 • Baraj ve Tünellerde Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları
 • Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları
 • Hidrojeofizik Araştırmaları
 • Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Bir Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi
 • Akarsularda Değişik Yöntemlerle Akım Değerlerinin Ölçülmesi
 • Kuyularda Pompalama Denemeleri
 • Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri
 • Toprağın Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Hidrojeoloji Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Hidrolojik Modelleme, Hidrolojik Haritalama
 • Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Planlama Hizmetleri
 • Hidroloji Raporu Hazırlanması
 • Termal ve Mineralli Suların Araştırılması
 • Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri
 • Jeotermal Hidrojeoloji Raporu
 • Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

 

http://www.arenmuhendislik.com

http://www.hidrojeolojiraporu.com

 

 

 

 

Su Sondajı, Yeraltısuyu Kuyu Sondajı

Firmamız;

Su sondajı, su aramaları, su tespiti, zemin etüdü gibi Jeolojii ve Jeofizik mühendislik alanında ilgili bir çok konuda eskisehir_su_sondaji_65Başta Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Bursa, Ankara olmak üzere Türkiye’ nin hemen her bölgesinde özel şahıslara veya kurum ve kuruluşlara Su Sondaj, Su Kuyusu açılması ve diğer yer bilimleri hizmetleri alanında çözümler sunmaktadır.

Aren Mühendislik, yeraltı suyuyla ilgili olarak;

 • Yeraltısuyu Sondajı
 • Hidrojeolojik Etüt
 • Yeraltı Suyu Arama ve Araştırma
 • Jeofizik Etüt ve Su Etüdü,
 • Kaynak Suyu Araştırmaları
 • Yeraltısuyu Modelleme
 • Jeotermal Sondaj ve Etüt
 • Su Kaynakları Yönetimi
 • Yeraltısuyu Arama Kullanma Belgesi (Kuyu Ruhsatı)

faaliyetlerinde müşterilerine güvenilir çözümler sunmaktadır.

 

http://www.arenmuhendislik.com

 

 

 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Zemin Etüt Raporu

 • Zemin Etüdü, Zemin-Temel Raporu Hazırlanması
 • Zemin – Kaya ve Su Sondajı
 • imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanmasıjeoteknik_etut2
 • Zemin-temel etüt çalışmaları ve yeraltı boşluklarının belirlenmesi
 • Yerleşim alanları veya yerleşime açılacak olan alanlara ait jeoloji raporlarının hazırlanması
 • Tünel, köprü, viyadük, otoyol ve baraj alanı araştırmaları
 • Deprem ve heyelan bölgesi araştırmaları
 • Bölge Jeolojisinin GIS ortamına aktarılması
 • Yapı yerlerinde açılan araştırma çukurlarındaki zemini temsil eden numuneler üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
 • Temel sondaj ile alınan bozulmuş ve bozulmamış sediman numuneler ile kaya karotlar üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
 • Zemin ve temel şartlarının yapıya uygun olmaması halinde, zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenip fizibilitesinin hazırlanması

 

http://www.arenmuhendislik.com

 

 

 

Çevre Danışmanlık, Çevre izinleri, Çed Raporu, Proje Tanıtım Dosyası

maden_cevre_danismanlik_756Sanayi kuruluşlarında, çeşitli işletme ve tesislerde çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin ve etkilerinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

• Yatırımların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerelendirmesi (ÇED) çalışmaları ve izinleri, Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

• İşletmelerin, fabrikaların, tesislerin kuruluş ve işletme aşamasında, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik” ve Çevre Denetim Yönetmeliği” hükümleri gereğince gerekli izin ve lisansların alınması ve yerinde inceleyerek çevre danışmanlık, çevre-çed denetimi hizmeti verilmesi.

• Tesis faaliyetlerinin periyodik izlemelerin gerçekleştirilmesi ve Çevre Mevzuatı kapsamında uygunluğunun değerlendirilmesi.

• Çevre Bakanlığı Mevzuat ve yasalara göre çevre danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması ve takibi.

• Meydana gelebilecek uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin önerilmesi ve uygulamalarının denetlenmesi.

• Çevre Mevzuatı kapsamındaki gelişmelerin takibi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmenin periyodik olarak yapılması

• Atık yönetimi, planlama konularında çözümler sunmak, ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde firmaları yönlendirmek

• Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,

• Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,

• Çevresel ve akustik gürültü kontrol çalışmaları (Ölçüm, proje ve uygulama)

• Atıksu arıtma tesislerinin fizibilite raporlarının hazırlaması

 

http://www.arenmuhendislik.com

 

 

 

Maden Danışmanlık, Maden Müşavirlik, Maden Ruhsatı, Maden izinleri

MADENCİLİK HİZMETLERİMİZ

3109_
– Maden Ruhsat Müracaatları
– Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu
– Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri
– Maden Arama Dönemi Faaliyet Raporları
– İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)
– Satış ve Faaliyet Bilgi Formları ( 29. Madde İşlemleri)
– Terk Raporu
– Maden Ocağı Jeoteknik Etüt
– Maden Çevre Danışmanlık
– Orman İzinleri
– Mera İzinleri
– MİGEM Dosya İncelemeleri ve Dosya Takip İşlemleri
– Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri (GSM Ruhsatı)
– Maden Çed Raporu
– Sondaj İzinleri
– Sayısal modelleme ve analizler
– Maden Etüt
– Maden Sondajı
– Borsa işlemleri için rapor hazırlanması
– Atık karakterizasyonu ve yönetimi
– Maden Mevzuat Danışmanlığı
– Rezerv Tespitleri Ve Arazi Etütleri

 

http://www.arenmuhendislik.com